with Brak komentarzy

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego  „Carmen” za 2015 r.

Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2015 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” w roku 2014.

Zebrania Zarządu odbyły się systematycznie w miarę potrzeb. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. Zarząd Stowarzyszenia pracował w niezmienionym składzie osobowym.

Komisja rewizyjna, jako organ kontrolny, pracowała  w składzie osobowym zmienionym. Z powodu nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i zawieszenia pracy w chórze został zmieniony jeden członek Komisji Rewizyjnej tzn. skreślono na wniosek komisji osobę pana Roberta Różyckiego, a na jego miejsce powołano panią Annę Łapińską.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. w dniu 14 stycznia 2015 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej.

 

 1. 4 czerwca o godz. 12.oo Chór uczestniczył w dorocznych obchodach Święta Bożego Ciała i uczestniczył w procesji związanej z obchodami ww święta. W uroczystościach uczestniczyło około 5.000 ludzi.

 

 1. W roku 2015 w Polsce obchodzono 25-lecie samorządności. Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursus zorganizował Uroczystą Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: udział Chóru Cantate Deo. W sesji wzięli udział wszyscy radni działający w ciągu minionych lat w pracach rady dzielnicy Ursus. Władze dzielnicy wręczyły podziękowania i okolicznościowe dyplomy radnym, zaś chór Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Meckowksiej dał okolicznościowy koncert. Sesja odbyła się 25 czerwca 2015 r. w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury ARSUS.

 

 1. 27 września 2015 r. msza z okazji 35-lecia NZZ ”Solidarność” i 23-lecia Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie. Udział chóru we mszy na zaproszenie Przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność pana Andrzeja Kierzkowskiego i Prezesa Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus pana Henryka Grzegrzółki.

 

 1. 11 listopada zorganizowany został Koncert w Rocznicę Odzyskanie Niepodległości w wykonaniu Chóru Cantate Deo Koncert odbył się w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 300 osób. Koncert odbywał się pod honorowym Patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus. Chór nawiązał współpracę z nowym akompaniatorem mieszkańcem dzielnicy Ursus.

 

 1. 20 listopada w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP miało miejsce czuwanie z okazji rocznicy nawiedzenie parafii w kopii obrazu NMP. Chór przygotował wieczorne czuwanie ze śpiewem i czytaniem.

 

 1. 24 grudnia w godz. 23.30 Chór śpiewał przed mszą pasterską koncert kolęd w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 400 osób.

 

W 2015 roku Stowarzyszenie uzyskało kontrakt na zadania kulturalne:

 • występ chóru w ramach obchodów Święta Niepodległości – kwota 2.500 zł.

 

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w zakresie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej organizacji. Nawiązał też współpracę z ngo z terenu Warszawy, a mianowicie Fani Mani.pl w zakresie promowania działalności i Fundacją Techsoup. Korzystając ze wsparcia Fundacji Techsoup udało się kupić na potrzeby Stowarzyszenia laptop Lenovo T400 z pełnym pakietem biurowym. Prowadzone też były rozmowy o potrzebach organizacji w zakresie promocji w social-media oraz projektowania strony internetowej. Nawiązana też została współpraca z Fundacją Dotare i Agencją Openstage w zakresie promowania dokonań chóru i rozszerzenia możliwości organizacji koncertów. Opracowywane jest logo chóru.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoką oceną uczestników imprez oraz władz biorących w nich udział.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została jedynie domena strony na Wikipedii www.cantatedeo.waw.pl.

Prezes Zarząd Stowarzyszenia kontynuował  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz w pracach Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego do lutego 2015. Potem zastąpiła ją p. Małgorzata Skora sekretarz Zarządu..

W roku 2015 zostały złożone 2 projekty do Budżetu partycypacyjnego: monografia Chóru Cantate Deo (wnioskodawca – Dorota Meckowska) oraz organizacja warsztatów śpiewaczych dla dzieci i młodzieży   (wnioskodawca – Beata Onisk). Niestety oba projekty pomimo pozytywnej weryfikacji merytorycznej nie uzyskały odpowiedniego wsparcia społecznego i nie udało się zdobyć grantu.

W trakcie roku 2015 r. odbyły się 4 spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w pracach którego udział brała Prezes Stowarzyszenia Carmen.

 

Prezes Stowarzyszenia była w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji w konkursach dotacyjnych z zakresu  sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus.

 

W roku 2105 czterech członków zostało skreślonych z listy organizacji, 3 osoby przyjęto. W roku 2014 Stowarzyszenie liczyło 27 członków, 1 osoba została zwolnione z opłat członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.  Składki członkowskie opłaciły 26 osób, 2 osoby z powodów osobistych i wyjazdów zawiesiły członkowstwo.

Kwota z tytułu składek członkowskich wyniosła 2.184 zł.

 

SZKOLENIA w roku 2015 z udziałem Carmen:

W ramach działalności  prezes Zarządu brała udział w szkoleniach i debatach tj.

* 29 kwietnia 2015 r. udział w seminarium Content Marketing Day

 • 9 – 10 czerwca 2015 r. – konferencja w Ślesinie

 • 30 czerwca wizyta przedstawicieli DKDS w tym prezesa SK Carmen u Burmistrz Dzielnicy Ursus pani Urszuli Kierzkowskiej na temat działalności ngo i współpracy z lokalnymi władzami.

 • 8 – 9 lipiec – Konferencja MIASTO PRZYSZŁOŚCI” na Stadionie Narodowym

 • 21 lipiec – Kawiarnia Obywatelska „Promocja w przestrzeni miasta”

 • 25 września – szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie BORIS

 • 25 listopada 2015 r. Konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości Pt. Program dla zmian. Jak partycypacyjnie tworzyć programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym. Udział 4 Ministerstw: Sprawiedliwości, Gospodarki, Sportu i Turystyczni oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 28 listopada godz. 11.oo – uczestnictwo w zebraniu Oddziału Mazowieckiego PZCHIO na Nowym Świecie 30/12

W ramach współpracy z Harcerskim Kręgiem Seniora oraz organizowanej przez nich po raz pierwszy w dzielnicy Nocy Muzeów wypożyczona została część historycznych materiałów do wystawy w Domu Kultury „Kolorowa” pokazującej działalność hobbystyczna członków Kręgu, a odnoszącą się do pracy w Chórze Cantate Deo. W Nocy Muzeów uczestniczyły liczne rzesze mieszkańców dzielnicy.

Za wszystkie działania związane z całoroczną pracą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje instytucjom: Zarządowi i Radzie Dzielnicy Ursus, Wydziałowi Kultury i Promocji Dzielnicy, Parafii Św. Józefa Oblubieńca, Ośrodkowi Kultury ARSUS, Dzielnicowej Radzie Dialogu Społecznego oraz Zespołowi ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, z którymi współpracowaliśmy w roku 2015, szczególnie Fundacji BORIS, Dotare, Techsoup i FaniMani. Dziękujemy naszym członkom i członkom chóru Cantate Deo za całoroczną wytężoną pracę na rzecz organizacji, dzielnicy i miasta stołecznego Warszawy.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 31.12.2015 r.

 

 

 

Podpisy Zarządu:

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz

 

V-ce Prezes Beata Onisk

 

Skarbnik Dorota Męckowska

 

Sekretarz Małgorzata Skomra

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 r.