with Brak komentarzy

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” za rok 2017

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2017 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” w roku 2016.

Zebrania Zarządu odbyły się w miarę potrzeb. Zarząd Stowarzyszenia pracował w niezmienionym składzie osobowym.

Komisja rewizyjna, jako organ kontrolny, pracowała również  w składzie osobowym niezmienionym.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. 6 stycznia – opłatek grup parafialnych z Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie– mini-koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantate Deo.

 

 1. 22 stycznia 2017 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru „Cantate Deo”.

 

 1. Na zaproszenia OPS Śródmieście w dniu 31 stycznia 2017 r. chór wystąpił z koncertem kolęd. Koncert został wykonany na ul. Nowolipie, a uczestniczyli w nim pensjonariusze Ośrodka Dziennego Pomocy Społecznej na Śródmieściu.

 

 1. 2 kwietnia koncert pieśni pasyjnych w Kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Warszawie

 

 1. 9 kwietnia koncert pasyjny w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie.

 

 1. 6 maja – udział w XI Festiwalu Chóralnym Mater Misericordiae w Ząbkach i zdobycie brązowego dyplomu.

 

 1. 5 czerwca udział w festynie parafialnym z okazji 75-lecia istnienia parafii Św. Józefa Oblubieńca NMPW Warszawie

 

 1. 30 października – udział chóru „Cantate Deo” w uroczystej mszy z tytułu 25-lecia konsekracji kościoła Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie transmitowanej była przez radio i telewizję ”TRWAM”

 

 1. 11 listopada zorganizowany został Koncert w 99 Rocznicę Odzyskanie Niepodległości w wykonaniu Chóru Cantate Deo. Koncert odbył się w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 300 osób. Koncert odbywał się pod honorowym Patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus. Chór nawiązał współpracę z nowym akompaniatorem.

 

 1. 26 listopada w parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP odbyła się uroczysta msza z udziałem 4 chórów dekanatu ursuskiego z okazji 75-lecia Parafii i Chóru Cantate Deo. Po mszy odbył się koncert 4 zaproszonych chórów: z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej , chóru Sodalitas z Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangielisty z Gołąbek, chóru VOX Familiae z Parafii Świętej Rodziny i chóru Cantate Deo z parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP . Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy. Po koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie zespołów.

 

 1. 11. 13 grudnia 19.00 koncert chóru Cantate Deo ,kończący IV Festiwal Poezji im. Zbigniewa Jerzyny w Ośrodku Kultury „Arsus” na  zaproszenię  Żyrardowskiego Oddziału ZLP.

 

 1. 24 grudnia –koncert chóru „Cantate Deo przed i w trakcie mszy pasterskiej w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 400 osób.

 

W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało kontrakt na zadania kulturalne:

– występ chóru w ramach obchodów Święta Niepodległości – kwota 2.500 zł.

– występ OPS Nowolipie – kwota 600 zł.

 

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w zakresie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej organizacji. Nawiązało też współpracę z NGO z terenu Warszawy, Stowarzyszenie BORIS (całoroczny caoching), SCWO oraz kontynuowało pracę w DKDS.

Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoką oceną uczestników imprez oraz władz różnych szczebli.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została domena strony www.cantatedeo.waw.pl. W ramach caochingu nawiązano współpracę z informatykiem-programistą, który zaprojektował nową stronę organizacji, przeniósł domenę oraz przeszkolił członków stowarzyszania z  zakresu obsługi strony.

Prezes Stowarzyszenia kontynuowała  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, wchodząc również w skład Prezydium Komisji.

W roku 2017 r. odbyły się 6 spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Terminy spotkań: 16.01, 27.02, 24.05, 7.09, 13.11 i 13.12.2017 r.

Prezes Stowarzyszenia była w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w konkursach dotacyjnych z zakresu  sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus i uczestniczyła przy ocenie wniosków.

W roku 2017 chór obchodził 75-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji ukazały się w lokalnej prasie artykuły: jeden w „Mocnych stronach”, drugi w kwartalniku „Ursus”.

W roku 2017 stan osobowy Stowarzyszenia został zachowany. W roku 2017 Stowarzyszenie liczyło 27 członków.

1 osoba została zwolniona z opłat członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.  Składki członkowskie opłaciło 26 osób.

Kwota z tytułu składek członkowskich wyniosła 2.184 zł.

 

SZKOLENIA w roku 2017 z udziałem Carmen:

W roku 2017 Stowarzyszenie zostało zgłoszone do procesu caochingowego badającego potencjał organizacji, określenie misji i kierunków rozwoju organizacji, a prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS. Odbyło się 7 spotkań caochingowych w siedzibie chóru w udziałem trenera oraz członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” oraz 3 spotkania monitorujące z trenerami i 12 organizacjami pozarządowymi Warszawy. W wyniku prac caochingowych opracowany został plan rozwoju organizacji oraz w ramach dwóch voucherów po 1.500 zł zostały wykonane na rzecz organizacji dwie usługi: stworzenie strony internetowej oraz przeszkolenie dwóch członków Carmen w zakresie prowadzenia i obsługi strony oraz elementy fundrisingu. Proces trwał od 29 marca do 29 listopada 2017 r.

– 22 marca 2017 r. szkolenie SCWO ul. Kłopotowskiego 59/60

– 22 czerwca szkolenie Szpitalna 5/5 z tematu „Sprawozdania finansowe – jak je czytać” organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Szpitalna i SCWO.

– 22-23 lipca Szkolenie z pracy z wolontariuszami organizowane przez Fundację Realia Kariery w lokalu Państwo-Miasto, ul. Andersa 29 oraz udział w telekonferencjach z ekspertami wolontariatu od 31 lipca do 9 października br. Szkolenie zakończono certyfikatem.

– od 15 września do 30 września organizowane były przez doktorantkę Uniwersytetu Muzycznego im. F, Chopina w Warszawie warsztaty chóralne oraz koncerty Chóru Ad-Hoc. Z Chóru Cantate Deo zostały zgłoszone 4 osoby, jednak w  warsztatach wzięła udział 1 osoba nagrodzona dyplomem po ukończeniu warsztatów.

– 22 listopada spotkanie SCWO na ul. Targowej 56 ZNAMY ZMIANY z udziałem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego –omówiono  plany na rok 2018 oraz obsługę programu  Witkac. W trakcie spotkania przedstawiono zakres współpracy miasta stołecznego Warszawy z NGO. W kuluarach zaistniała możliwość lobbowania w sprawie budowy Centrum Kultury i MALu w Ursusie.

INNE DZIAŁANIA:

– na wniosek DKDS: 21 czerwca – interwencja w sprawie negocjowania stawek wynajmu powierzchni w placówkach oświatowych i sportowych na zadania realizowane przez organizacje sportowe w dzielnicy Ursus. W spotkaniu wzięli udział: Zarząd Dzielnicy, Naczelnik Biura Sportu oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, przedstawiciele organizacji sportowych z Ursusa oraz członkowie DKDS.  Zarząd Dzielnicy zobowiązał się do przedstawienia stanowiska NGO dyrektorom placówek oświatowych w Ursusie.

– 4 lipca z inicjatywy członków Zarządu Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z Zarządem Dzielnicy w sprawie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu uczestniczyli: z-cy Burmistrza Dzielnicy oraz naczelnik Wydziału Kultury. Złożono propozycję obchodów Święta Niepodległości w Dzielnicy Ursus w roku 2018/program całoroczny/. Propozycja została uznana za bardzo atrakcyjną i przesłana do m.st. Warszawy.

– 6 grudnia został złożony wniosek do Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie  wprowadzenie do Wieloletniego Planu Finansowego Warszawy budowy Centrum Kultury w Ursusie wraz z Miejscem Aktywności Lokalnej oraz wyznaczenie działki z zasobów miejskich na ten cel.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 31.12.2017 r.

 

Podpisy Zarządu:

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz

 

V-ce Prezes Waldemar Witowski

 

Skarbnik Dorota Męckowska

 

Sekretarz Małgorzata Skomra

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska