with Brak komentarzy

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  KULTURALNEGO „CARMEN” ZA ROK  2016

Stowarzyszenie Kulturalne „Carem” w roku 2016 prowadziło działalność artystyczną, statutową i gospodarczą.  W terminach ustawowych złożone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” w roku 2015.

Zebrania Zarządu odbyły się systematycznie w miarę potrzeb. Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo-wyborczym. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległy zmianie w wyniku Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Protokoły z zebrań Zarządu w załączeniu. Zarząd Stowarzyszenia pracował w zmienionym składzie osobowym od czerwca 2016 roku. Z powodu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Zarząd zmienił V-ce Prezesa.

Komisja rewizyjna, jako organ kontrolny, pracowała  w nowym składzie osobowym. Z powodów zdrowotnych z pracy w Komisji zrezygnowały Panie Maria Żmirek i Teresa Radzikowska. Nowy skład Komisji Rewizyjnej: Anna Łapińska – przewodnicząca, Ewa Thiel – V-ce przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Małgorzata Szaniawska – sekretarz Komisji Rewizyjnej.

W ramach działań programowych Stowarzyszenia zostały zorganizowane następujące projekty kulturalne:

 1. w dniu 15 stycznia  2016 r. koncert „Pan przyjacielem moim” w Ośrodku Kultury „Arsus” z udziałem Chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej i Grupy „Trapiści” ks. Leona Kantorskiego.
 2. 24 stycznia 2016 r. w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP odbył się Koncert Kolęd „Hej, w dzień narodzenia” w wykonaniu Chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Doroty Męckowskiej.
 3. 20 marca koncert pieśni pasyjnych w Kościele Św. Józefa oraz udział w mszy  Rezurekcjyjnej w dniu 27 marca o godz. 6.oo.
 4. 26 maja – Boże Ciało Chór śpiewał przy czterech ołtarzach w Ursusie
 5. 22 października 2016 r. godz. 19.00 otwarte warsztaty pieśni mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 22 Festiwalu „Wspólnota w kulturze” udział w warsztatach wzięło 32 osoby, śpiewano pieśni Dymitra Bortniańskiego – pieśni wschodu.
 6. 11 listopada zorganizowany został Koncert „Trzy wymiary Ojczyzny” w Rocznicę Odzyskanie Niepodległości w wykonaniu Chóru Cantate Deo. Koncert odbył się w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Koncertu wysłuchało około 300 osób. Koncert odbywał się pod honorowym Patronatem Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus.
 7. 2-4 grudnia udział chóru Cantate Deo w VII Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie i zdobycie brązowego dyplomu (III miejsce). Konkurs w Kościele Św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 54, koncert w Kolegiacie Św. Katarzyny, ul. Augustiańska oraz ogłoszenie wyników Festiwalu w Kościele Mariackim godz. 19.oo. W Festiwalu wzięło udział 18 chórów z całego świata: m.in. Włoch, RPA, Słowacji, Łotwy, Czech, i Polski. Chór Cantate Deo reprezentował Warszawę.
 8. 24 grudnia w godz. 23.15 Chór śpiewał przed mszą pasterską koncert kolęd w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP. Po koncercie kolęd proboszcz parafii ks. Dziekan Zbigniew Sajnóg podał informację o sukcesie Chóru na krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w 2016 roku.  Koncertu wysłuchało około 400 osób.

Konferencje, szkolenia:

27 kwietnia Konferencja Wesoła Sala Klubu Garnizonowego „Kościuszkowiec”, Pl. Wojska Polskiego 139

11 maja Posiedzenie Komisji Ekologicznej, ul. Jagiellońska

18 maja posiedzenie Komisji Urzędu Marszałkowskiego ul. Skoczylasa 4, Departament Rolnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich

22 września Seminarium pt. „Nowe formularze ofert w konkursach m.st. Warszawy organizator: SCWO ul. Szpitalna 5.

3 października Sesja „Miasto współpracy/miasto dialogu”, ul. Bracka 25 organizator: Fundacja Mazowia.

17 i 18 listopad udział w VII Forum Rozwoju Mazowsza Stadion Legii, ul. Łazienkowska

25 listopada szkolenie generator wniosków Zespół Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, sala 100..

 

W 2016 roku Stowarzyszenie uzyskało kontrakt na zadania kulturalne:

 • warsztaty pieśni mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 22 Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze” – kwota 2.000 zł.

 • występ chóru w ramach obchodów Święta Niepodległości – kwota 2.500 zł.

Ponadto:

 • grant w wysokości 10.000 zł na warsztaty i wyjazd Chóru „Cantate Deo” na VII Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych do Krakowa – w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – Fundusz Animacji Kultury – koszty finansowane przez Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W ramach grantu sfinansowane zostały warsztaty dla chóru – 10 x 1,5 godz. łącznie 15 godzin warsztatowych, transport – wynajem autokaru na 3 dni wyjazdowe, koszty hotelu dla 31 osób oraz wyżywienie na 3 dni dla chóru. Ponadto: bilety wstępu do Opactwa Tyniec – zwiedzanie opactwa z przewodnikiem, serwis fotograficzny, koszt akompaniatora oraz ubezpieczenie wyjazdu.

Rok 2016 zamknął się w budżecie kwotą: 4.179,44  (stan konta)

Lokata 4-miesięczna 1.500 zł.

 

Na wyjazd do Krakowa Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o zakupie nowych strojów koncertowych dla chóru oraz koszt akredytacji w 400 zł.

 • uszyto 22 suknie w kolorze granatowym

 • 16 bluzek w kolorze srebrno-szarym

 • 15 spódnic długich w kolorze granatowym

 • 12 muszek w kolorze bordowo-amarantowym.

Łącznie na stroje wydano – 5.683,20 zł

Stowarzyszenie kontynuowało umowę partnerską z Ośrodkiem Kultury ARSUS w zakresie użyczenia adresu i lokalu dla Stowarzyszenia „Carmen” oraz działalności merytorycznej i grant dla chóru w wysokości 10.000 zł. Kontynuował też współpracę z ngo z terenu Warszawy. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne spotkały się z wysoką oceną uczestników imprez oraz władz biorących w nich udział.

Strona internetowa była prowadzona społecznie. Opłacona została jedynie domena strony na Wikipedii www.cantatedeo.waw.pl. Zarząd „Carmen” ma świadomość zmiany dotychczasowej strony internetowej. Pracujemy nad tym. Prowadzona jest także strona FB Carmen.

Prezes Zarząd Stowarzyszenia kontynuował  udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. W wyborach do prezydium DKDS przedstawiciel „Carmen” został sekretarzem Prezydium na rok 2016/2017. W wyniku współpracy i życzliwości Pana Piotra Pełki Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, członka Zarządu Stowarzyszenia „Ekologiczny Ursus” oraz prowadzącego portal telewizji internetowej w listopadzie br. został nagrany materiał o działaniach organizacji i chóru Cantate Deo i zamieszczony na tymczasowej stronie telewizji internetowej PPTV www.pptv.waw.pl oraz  bezpośrednio pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=LFUOdWHTgDw

Materiał zostanie wypromowany na stronach operatora Piotra Pełki na Facebooku, które są obserwowane przez ponad 5 tysięcy użytkowników.

 

W roku 2016 zostały złożone 2 projekty do Budżetu partycypacyjnego: monografia Chóru Cantate Deo (wnioskodawca – Bożena Iwaniukowicz) oraz digitalizacja zbiorów fotograficznych autorstwa Ireneusza Barskiego   (wnioskodawca – Bożena Iwaniukowicz). Niestety oba projekty pomimo pozytywnej weryfikacji merytorycznej nie uzyskały odpowiedniego wsparcia społecznego i nie udało się zdobyć grantu.

W trakcie roku 2016 r. odbyły się 4 spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w pracach której udział brała Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”. Odbyło się też jedno spotkanie przedstawicieli DKDS z Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Panią Urszulą Kierzkowską na którym omawiano problemy DKDS i ngo w dzielnicy oraz współpracy z Urzędem Dzielnicy. Prezes Stowarzyszenia brała też udział w pracach nad nowopowstałą Izbą Tożsamości Ursusa, której otwarcie nastąpiło w dniu 14 grudnia w Ośrodku Kultury „Arsus”. Zarząd Stowarzyszenia nie zdecydował jednak o przekazaniu materiałów historycznych chóru do nowopowstałej Izby ze względu na warunki programowo-lokalowe Izby.

Prezes Stowarzyszenia była w tym okresie przedstawicielem Dzielnicowej Komisji w konkursach dotacyjnych z zakresu  sportu ogłaszanych przez Dzielnicę Ursus.

Brała też udział w komisjach konkursowych Województwa Mazowieckiego w zakresie ekologii oraz sportu i rekreacji.

W roku 2016 Stowarzyszenie liczyło 24 czynnych członków, którzy opłacili składki członkowskie. 4 członków zawiesiło swoje członkostwo z powodów rodzinnych, wyjazdu bądź zdrowotnych, dwie osoby zostały skreślone z listy organizacji.

Wpłata z tytułu składek członkowskich wyniosła 2.020 zł.

Za wszystkie działania związane z całoroczną pracą Zarząd Stowarzyszenia dziękuje instytucjom: Zarządowi i Radzie Dzielnicy Ursus, Wydziałowi Kultury, Wydziałowi Promocji Dzielnicy, Parafii Św. Józefa Oblubieńca, Ośrodkowi Kultury ARSUS, Dzielnicowej Radzie Dialogu Społecznego. Przy organizacji wyjazdu do Krakowa Carmen współpracowała z TOP-TRAVEL, Centrum Szkoleniowym w Krakowie, Prezesem TŚ Harfa, Restauracją „Szalona Lokomotywa”, firmami Inter-Irex, Juel, Szwalnia w Raszynie oraz firmą Recman. Gorąco dziękujemy za tę współpracę. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, z którymi współpracowaliśmy w roku 2016. Dziękujemy naszym członkom Carmen i członkom chóru Cantate Deo za całoroczną wytężoną pracę na rzecz organizacji, dzielnicy i miasta stołecznego Warszawy. Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu Chóru na Festiwalu w Krakowie – pani Krystynie Betley, Irenie Martyn, Dorocie Męckowskiej, Włodzimierzowi Chartlińskiemu, Waldemarowi Witowskiemu oraz wszystkim wspaniałym chórzystom.

 

 

Sprawozdanie sporządzono dnia 31.12.2016 r.

 

 

 

Podpisy Zarządu:

 

Prezes Bożena Iwaniukowicz

 

V-ce Prezes Waldemar Witowski

 

Skarbnik Dorota Męckowska

 

Sekretarz Małgorzata Skomra

 

Członek Zarządu Elżbieta Kozłowska

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 rok (plik do pobrania)